Angled Gradient Background

ระบบเช็กชื่อ

เว็บไซต์สำหรับเก็บผลงานประเมิน PA

ครูเอกนรินทร์ อิ่มรส ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ปีการศึกษา 2565

3D Lab Report Illustration
YouTube

Canva

Angled Gradient Background

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน PA

นายเอกนรินทร์ อิ่มรส

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

คลิกเพื่อชมผลงาน

Angled Gradient Background

ประวัติส่วนตัวผู้ประเมิน

Computer Kids
 • ชื่อ-สกุล นายเอกนรินทร์ อิ่มรส
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
 • สอนรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.6 , ภาษาจาวา ม.4
 • สื่อดิจิทัล ม.5 , เว็บแอพ ม.4/9
 • ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.4/9


 • ชื่อ-สกุล นางสาวกฤติยา พลหาญ
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
 • สอนรายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นม.2 และ ม.6
 • ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้นม.6/4 (สายศิลป์-เทคโน)


Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

3D Floating Element Folder
3D Book

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. กำหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์

ฯลฯ

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์


PDF File Format
Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background
3D School Elements Composition Books Toga and Clock

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)


ประเด็นท้าทาย เรื่อง .......................................................................................

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

....................................................................................................................................................................................................

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

.....................................................................................................................................................................................................

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

3.1 เชิงปริมาณ......................................................................................................................................................................

3.2 เชิงคุณภาพ....................................................................................................................................................................

Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background
3D School Elements Composition Books Toga and Clock

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)


ประเด็นท้าทาย เรื่อง .......................................................................................

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

....................................................................................................................................................................................................

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

.....................................................................................................................................................................................................

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

3.1 เชิงปริมาณ......................................................................................................................................................................

3.2 เชิงคุณภาพ....................................................................................................................................................................

Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background
3D Lab Report Illustration
YouTube

คลิป VDO การจัดการเรียนรู้

3D School Elements Object Book
Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background

ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้

3D School Elements Composition Books Toga and Clock

::: ประกอบด้วย :::

 • รายงานการสอนออนไลน์ทุกสัปดาห์
 • ใช้เครื่องมือสอนออนไลน์หลากหลาย
 • มีนวัตกรรมที่เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน
 • ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
 • รายงานวิจัยในชั้นเรียน ชั้น ม.6
 • แผนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
 • บทเรียนออนไลน์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background

ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

Pencil Cup 3D Illustration

::: ประกอบด้วย :::

 • รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์
 • รายงานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

ในรูปแบบออนไลน์

 • รายงานการประเมิน SDQ
 • รายงานการประเมิน EQ
 • รายงานการสอน Homeroom นักเรียน
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลนักเรียน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background

ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

Pencil Cup 3D Illustration

การพัฒนาตนเอง

 • ิทากร สพฐ. OBEC Webinar DLIT
 • คณะทำงาน สพฐ. OBEC Webinar
 • ผ่านการอบรม วินัยทางการเงิน สกสค.
 • ผ่านการสอบ Google Certificate L1&L2
 • วิทยากรการทำเว็บไซต์ Google Site


การพัฒนาวิชาชีพ

 • พัฒนาสื่อการสอน
 • พัฒนาสื่อแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
 • "เพจ : TET
 • มีช่อง Youtube สอนการทำสื่อและหน้าปก

- - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - -

Blue round 3D arrow top icon
Angled Gradient Background

นายเอ​กนรินทร์ อิ่มรส

ครู คศ.3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิ​ทยา 3

Click Here Button with Hand Pointer.

บทเรียนออนไลน์

Click Here Button with Hand Pointer.

E-Portfolio

Youtube Official Icon
Facebook Logo Vector
LINE

📚 ระดับการศึกษา

- ปริญญาตรี ✨ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ปริญญาโท ✨ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


⭐️ ผลงานเด่น

- วิทยากร สพฐ. (OBEC Webinar 2022)

หัวข้อ "Pattern ห้องเรียนออนไลน์สร้างเว็บไซต์ Google Site"

- วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคำนวณ สสวท.

- ครูแกนนำ GEG Leader : Suphanburi แกนนำขับเคลื่อน Google Education

เพื่อการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี


🖥️ ความรู้ ความสามารถ

- การออกแบบกราฟิกด้วย Photoshop / Canva

- การทำปกและงานประชาสัมพันธ์ด้วย Powerpoint

- การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

- การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS Wordpress

- การใช้เครื่องมือ Google Workspace

- การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

3D Megaphone
Blue round 3D arrow top icon